Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TMM İLETİŞİM MEDYA VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş. ("TMM" veya “Şirketimiz”) tarafından hazırlanmıştır. İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, sırasıyla TMM tarafından otomatik olan ve olmayan yollarla işlenen kişisel verileri, söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçlarını, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerin toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini açıklamaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

TMM ile olan ilişkiniz kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz (ad soyadı, doğum yılı, e-posta adresi, lokasyon, eğitim durumu vb.), konum bilgileriniz, eğitim durumunuz, ilgi alanlarınız otomatik olan ve olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, TMM tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

TMM, kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz ile KVKK’ya uygun olarak TMM'ye aktardığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler, TMM tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeniz için iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarım amaçları aşağıdaki gibidir:

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, TMM ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, anlık mesajlaşma uygulaması, mobil uygulama ve telefon, hukuki yükümlülük ve açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik olan ve olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Kişisel verileri işlenen tüm ilgili kişiler, KVKK’nın 11. maddesinde sıralanan haklara sahiptir. Söz konusu haklar, özetle aşağıdakileri içermektedir:

TALEP VE BAŞVURULARINIZ

Yukarıda açıklanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği’nin 5. maddesi uyarıca; dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridien İş Merkezi No:16 Kat:14 Daire:35 Beşiktaş/İstanbul” adresimize bizzat elden ıslak imza ile iletebilir veya [email protected] adresimize kayıtlı elektronik posta ile gönderebilirsiniz. Ek olarak, yetkilendirilmiş üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurularda üçüncü kişinin söz konusu başvuruya ilişkin yetkisini tevsik edici bilgi ve belgelerin (noter tasdikli vekâletname vb.) iletilmesi gerekmektedir.